8 cache plugin tuyệt vời để tăng tốc web

Nếu bạn sử dụng WordPress để thiết kế web và muốn tăng tốc web của bạn, sử dụng cache sẽ giúp bạn. Đây là cách WordPress caching làm việc: Nó tạo ra một bản sao trang web và lưu trữ chúng trong máy chủ như những file dữ liệu tính (ví dụ tài liệu HTML) […]